Prvopočátek

Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází z knihy Američana Jima Trelease. Jako bestseller byla přeložena do mnoha světových jazyků, bohužel do češtiny ne. Jmenuje se "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání).

Jim Trelease několik desítek let pracoval na tom, aby se ideje o blahodárném vlivu předčítání dostaly k co nejširšímu publiku. Samozřejmě se snažil oslovovat ty, kteří mají na děti obrovský vliv - rodiče, učitele, vychovatele. Uvědomoval si, že nejdůležitější je sdělit rodičům, kolik mohou svým dětem dát, když se pravidelné předčítání stane doma samozřejmostí, když se stane rituálem.

Treleasovy krásné myšlenky přenesla do své země koncem devadesátých let manželka polského velvyslance v USA Irena Koźmińska. Od roku 2001 vede v Polsku velmi dynamickou a silnou celostátní kampaň.

Celé Česko čte dětem

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která šestým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.
KAŽDÝ DEN!

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Pravidelné čtení dítěti:

Þ uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
Þ vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
Þ podporuje psychický rozvoj dítěte;
Þ posiluje jeho sebevědomí;
Þ rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
Þ formuje čtecí a písemné návyky;
Þ učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
Þ rozvíjí představivost;
Þ zlepšuje soustředění, uklidňuje;
Þ trénuje paměť;
Þ přináší všeobecné znalosti;
Þ ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
Þ učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
Þ rozvíjí smysl pro humor;
Þ je výbornou zábavou;
Þ zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
Þ je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
Þ chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
Þ je prevencí patologických jevů;
Þ formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
Þ je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Logo-s-kulatym-nadpisem-vycistenoLogo-hranate

Rodičům

 Rodičům

Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize."
Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.

Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.

Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy.
Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.

Kritéria pro výběr knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem.

Kritéria, jimiž se při výběru knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem řídíme, jsou determinována jednak snahou o zvyšování celkové kulturní úrovně dětí a rozšiřování jejich znalostí
a jednak zřetelem na ochranu a podporu emočního zdraví dětí. Emočním zdravím dítěte přitom rozumíme (podle Daniela Golemana, autora knihy Emoční inteligence) zdravé psychické a morální sebevědomí dítěte, spojené se schopností racionálně myslet a navazovat kvalitní a trvalé vztahy s lidmi.

Navrhujeme, aby se pro pravidelné předčítání dětem vybíraly knihy, které:

 • jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé;
 • pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné nebo díky čemu
  se naučí něco důležitého pro život;
 • jsou napsány či přeloženy vytříbeným mateřským jazykem;
 • učí je racionálně myslet;
 • poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu;
 • rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor;
 • šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným společenským normám a zákonům;
 • jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid;
 • obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování;
 • rozvíjejí jejich estetické vnímání;
 • formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu; 
 • neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související s pohlavím;
 • nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky.

Čtete svým dětem?

 1. ANO 771
 2. NE 333